Cơ cấu điều hành Tập đoàn Cá Sấu (Jorakay)
Cơ cấu tổ chức
jorakay partner jorakay blog

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức
Đội ngũ lãnh đạo
management-structure
management-structure
Mr. Kongkoon Arthasarnprasit
Chủ tịch Hội đồng quản trị
management-structure
Mr. Suppapong Phetsuit
Tổng giám đốc
management-structure
Mrs. Panadda Arthasarnprasit
Giám đốc
management-structure
Mr. Auychai Chieemkim
Trợ lý Tổng giám đốc - Bộ phận Quản trị
management-structure
Mr. Yodhin Yamolyong
Trợ lý Tổng giám đốc - Bộ phận Bán hàng
management-structure
Mr. Pongphun Prateepmanowong
Trợ lý Tổng giám đốc - Bộ phận Tiếp thị