Chính sách về việc sử dụng cookie

Chính sách về sử dụng cookie của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Cá Sấu và những công ty con của Tập đoàn Cá Sấu

Trang web này được vận hành bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Cá Sấu và những công ty con thuộc Tập đoàn Cá Sấu (sau đây gọi chung là "Cá Sấu" hoặc "chúng tôi"). Trang web này sử dụng cookie và các công cụ khác để giúp phân biệt việc sử dụng trang web của bạn với những người dùng khác. Việc này sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt khi sử dụng trang web và giúp chúng tôi cải thiện chất lượng của trang web. Trong trường hợp bạn tiếp tục sử dụng trang web này, chúng tôi coi như bạn đã chấp thuận để chúng tôi đặt cookie trên máy tính của bạn.

Hoạt động của cookie giúp chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ các thông tin về việc truy cập trang web của bạn, như sau.

  • Tên miền internet và địa chỉ IP từ điểm truy cập của bạn.
  • Loại phần mềm trình duyệt web, cấu trúc và hệ điều hành được sử dụng để truy cập trang web.
  • Ngày và giờ bạn truy cập trang web.
  • Địa chỉ của các trang web khác liên kết bạn đến trang web của chúng tôi.

Chính sách về việc sử dụng cookie

Chính sách về việc sử dụng cookie này sẽ giải thích thể loại, lý do và đặc điểm của việc sử dụng cookie, cách quản lý cookie của tất cả các trang web của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Cá Sấu, trong đó mỗi trang web có thể sử dụng các cookie khác nhau. Bạn có thể xem danh sách cookie trên trang cài đặt cookie của mỗi trang web bạn truy cập, như sau.

1. Cookie là gì?

Cookie là dữ liệu máy tính cỡ nhỏ (tệp văn bản), được cài đặt hoặc lưu vào máy tính hoặc thiết bị điện tử của bạn khi bạn truy cập trang web. Cookie sẽ ghi nhớ thông tin về việc sử dụng trang web của bạn. Chúng tôi cũng gọi các công nghệ khác thực hiện các chức năng tương tự là cookie.

2. Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Chúng tôi sử dụng cookie khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie của chúng tôi được phân chia theo đặc điểm của việc sử dụng, như sau:

• Cookie cần thiết (Strictly Necessary Cookies)

Loại cookie này cần thiết cho hoạt động của trang web, để trang web hoạt động bình thường, an toàn, và giúp bạn có thể sử dụng trang web, chẳng hạn như đăng nhập vào trang web, xác minh danh tính.

Bạn không thể tắt loại cookie này thông qua hệ thống trang web của chúng tôi.

• Cookie dùng để phân tích (Analytic Cookies)

Loại cookie này lưu trữ thông tin về việc sử dụng trang web của bạn, giúp chúng tôi đo lường, đánh giá, cải thiện và phát triển nội dung, hàng hóa/dịch vụ và trang web của chúng tôi, nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng trang web của bạn.

Nếu bạn không đồng ý cho chúng tôi sử dụng loại cookie này, chúng tôi sẽ không thể đo lường, đánh giá và phát triển trang web.

• Cookie trợ giúp việc sử dụng (Functional Cookies)

Loại cookie này giúp ghi nhớ thông tin về máy tính hoặc thiết bị điện tử mà bạn sử dụng để truy cập trang web, thông tin đăng ký hoặc đăng nhập, thông tin cài đặt hoặc tùy chọn mà bạn đã chọn trên trang web, chẳng hạn như ngôn ngữ hiển thị trên trang web, địa chỉ để giao hàng, để bạn có thể sử dụng trang web một cách thuận tiện hơn mà không cần phải cung cấp lại thông tin hoặc cài đặt lại mỗi khi bạn truy cập trang web.

Nếu bạn không đồng ý cho chúng tôi sử dụng loại cookie này, việc sử dụng trang web của bạn sẽ không thuận tiện và kém hiệu quả.

• Cookie dùng để điều chỉnh nội dung cho phù hợp với nhóm mục tiêu (Targeting Cookies)

Loại cookie này lưu trữ các thông tin khác nhau, có thể bao gồm thông tin cá nhân của bạn và tạo hồ sơ về bạn, để chúng tôi có thể phân tích và trình bày nội dung, hàng hóa/dịch vụ và/hoặc quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.

Nếu bạn không đồng ý cho chúng tôi sử dụng loại cookie này, bạn có thể nhận được thông tin và quảng cáo không đúng với sở thích của bạn.

3. Việc sử dụng cookie của bên thứ ba (Third-Party Cookies)

Trang web của chúng tôi có sử dụng cookie của bên thứ ba. Đặc điểm sử dụng và cài đặt tùy thuộc vào cookie trong mục 2. Bạn sẽ không thể lựa chọn, cài đặt việc sử dụng cho riêng cookie của bên thứ ba.

Chúng tôi không thể kiểm soát việc sử dụng dữ liệu của bên thứ ba. Bạn có thể kiểm tra danh sách các bên thứ ba, Chính sách về Quyền riêng tư (Privacy Notice) và Chính sách về việc sử dụng cookie của bên thứ ba tại trang web của bên thứ ba đó. Những chính sách này có thể khác với những chính sách của trang web của chúng tôi.

4. Việc quản lý cookie

Bạn có thể chọn cài đặt từng loại cookie, ngoại trừ cookie cần thiết (Strictly Necessary Cookies), bằng cách vào mục "Cài đặt cookie" hoặc cài đặt trong trình duyệt web (web browser), chẳng hạn như cấm cài đặt cookie trên thiết bị của bạn.

Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể khiến bạn không thể sử dụng các trang web khác nhau một cách hiệu quả.

Jorakay Corporation Company Limited Cookies Usage Policy

This website service is offered by Jorakay Corporation Company Limited, and its affiliate companies under Jorakay Corporation Group (As here all addressed as “Jorakay” or “we”). This website uses cookies and other tools to identify patterns of website usages of its users to achieve best user experience of the website, and allow us to improve website quality. In case you should decide to continue using our website, we presume you allow our cookies to be installed in your computer.

Our cookies will work to help us automatically collect information of your visit of our website as followed:

  • Internet domain and IP address from the browsing location
  • Type of browser software including structure and operation system using to visit the website
  • Time and date of visiting the website
  • Other address(es) leading your visit to our website

Cookies Policy

This section will explain reasons and type of cookies including cookies management of Jorakay Corporation Company Limited’s website. Each website might have different cookies, and you can choose to view list of cookies at cookies setting of each website you use as followed.

1. What is ‘Cookies’

Cookies is a small text file installed or recording in your computer or electronic device when visiting a website. Cookies will record your visit and usage of such website. Additionally, we will address other similar technology of the similar function as ‘cookies’ as well.

2. How do we use cookies?

We will use cookies when you visit our website which can be classified by usage as followed:

• Strictly Necessary Cookies

This type of cookies is necessary for website to work properly and securely, and allow you to visit and use website such as logging in to website or self verification.

So you cannot turn off this type of cookies via our website system.

• Analytic Cookies

This type of cookies will collect your website usage information, so we can measure, assess, improve, and develop our content, products/services, and website for your improved and better web experience in future.

In case you do not allow us to use this cookies, we then cannot measure, assess, and develop our website.

• Functional Cookies

This type of cookies will help us recognize your computer or your electronic device you use for visiting out website with your registered information or log in, website setting or options you made earlier on website like display language, or delivery address, so you can use our website with greater convenience without inputting information every time you visit our website.

In case you do not allow us to use this type of cookies, you might not well conveniently use our website to the fullest potential.

• Targeting Cookies

This type of cookies will collect various type of data including accessing your personal information as well as profiling you, so we can analyze and present products/services and/or tailor advertisements to match your interest.

In case you do not allow us to use this type of cookies, you might obtain irrelevant information and advertisement to your interest.

3. Third-Party Cookies

Our website deploys third-party cookies which its style of usage and settings are similar to cookies mentioned above. You cannot choose to adjust setting on this third-party cookies.

We cannot control the use of information of such third parties. You can still check the list of these third parties, privacy notice, and third-party cookies policy, which can be different than ours at their particular websites.

4. Cookies Management

You can choose to install each type of cookies except Strictly Necessary Cookies by choosing “Cookies Setting” or setting in web browser such as forbidding cookies installation on your device.

In case of denying cookies usage, you might not be able to use our website efficiently.